Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service

Vilkår og betingelser

 

Denne siden inneholder:

Leievilkår

 

1. LEIEVILKÅRENES OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE

Leievilkårene gjelder alle avtaleforhold og leieforhold inngått mellom Norsk Trafikksikring AS og leietaker. Leievilkårene gjelder i tillegg for alle utleieforhold uansett varighet på leieforholdet.

Dersom avvikende forhold skal være gyldige skal det klart fremgå at det er et avvik i forhold til leievilkårene og være nedtegnet skriftlig. Signering av slike avvikende avtaler skal være gjort av person med myndighet til slik signering. Med myndighet forstås daglig leder, innkjøpsleder/ansvarlig, prosjektleder eller anleggsleder. Vilkårene skal følge utleieobjektet og anses akseptert av leietaker hvis leieobjektet tas i bruk av leietaker og innsigelse ikke er levert utleier innen 24 timer fra levering.

 

2. UTLEVERING

Leieobjektet stilles til disposisjon fra ordrens utleveringsdato og sted. Dersom leieobjektet ikke er hentet innen 5 dager etter at det er stilt til disposisjon kan NORSK TRAFIKKSIKRING AS heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Norsk Trafikksikring har rett til kontraktfestet leiebeløp eller leiebeløp angitt i pristilbudet for den tid som er forløpt inntil kontrakten heves.

Risiko og ansvar for materiellet beror hos leietakeren fra dette forlater utleiers depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise et annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren meromkostninger eller at utleier selv dekker merkostnad.

 

3. LEIEBETALING

Leien regnes fra den dag leieobjektet er stilt til disposisjon, til og med den dag det er returnert NORSK TRAFIKKSIKRING AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Leien faktureres forskuddsvis hver 14 dag ved leieperiode på over 14 dagers varighet, dersom annet ikke er avtalt. Ved avslutting av leieavtalen faktureres leien for påløpte dager i innleveringsmåneden uten opphold. Forfall skjer etter gjeldende avtale med NORSK TRAFIKKSIKRING AS. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente iht. den til enhver gjeldende sats fastsatt av Finansdepartementet. Forkortelse av den allerede avtalt leietid kan kun skje etter avtale med NORSK TRAFIKKSIKRING AS. Eventuelt montering, demontering og obligatorisk montasjekontroll dekkes av leietaker ut over den avtalte leien.

 

4. LEIEOBJEKTET

Ved utlevering skal leieobjektet være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldene. Dersom det utleverte leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle NORSK TRAFIKKSIKRING AS og senest 2 dager etter utlevering. NORSK TRAFIKKSIKRING AS sørger da for rettelse eller omlevering.

 

5. BRUK OG TILSYN AV LEIEOBJEKT

Leietaker er ansvarlig for tilfredsstillende mottakskontroll ved utlevering av utleiemateriell i henhold til bestilling. Dette er for å kvalitetssikre at montering og utsetting foregår i henhold til leietakers tidsplaner og øvrig avtaler.

Ved avvik fra bestilling, mangler etc. skal leietaker ta kontakt med utleier omgående, slik at manglende materiell raskt blir levert anleggs sted.

Dersom, avvik ikke meldes utleier innen 1 døgn etter utlevering, er leietaker ansvarlig for de ekstra kostnader som tilkommer leveransen. Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vask og vedlikehold. Leieobjekt skal kun benyttes til det formål det er ment. Videre utlån, framleie etc. er ikke tillatt, uten skriftlig samtykke fra NORSK TRAFIKKSIKRING AS. Flytting av leid materiell til en annen lokasjon tillates ikke uten skriftlig tillatelse fra NORSK TRAFIKKSIKRING AS.

 

6. HÅNDTERING AV MATERIELL I UTLEIEPERIODEN.

Leietaker er ansvarlig for materiellet fra mottak til levering. Der hvor leietaker selv står for transport, er leietaker ansvarlig fra utlevering fra NORSK TRAFIKKSIKRING AS lager til materiellet er tilbakelevert NORSK TRAFIKKSIKRING AS sitt lager.

Ved flytting av rekkverks-elementer, skal tilpasset løfteanordning eller kjettingskrev benyttes ves lasting og lossing. Tømmerklo/grabb/klype skal ikke benyttes, da denne skader elementenes kanter og galvanisering.

Trekking, sleping av elementer skal ikke forekomme, da dette skalder elementene og endrer forutsetningene for godkjenningen. Dette gjelder all langsgående sikring.

 

 7. RETUR AV MATERIELL.

10 virkedager før utleiers slutt skal NORSK TRAFIKKSIKRING AS kontaktes og en befaring av rekkverk med entreprenør og NORSK TRAFIKKSIKRING AS representant, skal avtales og gjennomføres. Dersom elementene er skitne skal elementene rengjøres før befaring/levering. Leietaker vil bli fakturert for rengjøring dersom dette ikke er utført.

Skadete elementer, skade på elementer, på trafikklys og annet leiemateriell, erstattes av leietaker. Med skade menes bulker, riper som trenger gjennom galvanisering, deformasjoner som ikke kan skyldes normal bruksslitasje. Elementer som ikke har løse deler og som må erstattes av nytt element faktureres etter innkjøpspris tillagt 15%. Som grunnlag for innkjøpspris er faktura eller tilbud fra produsent eller importør.

Skilter, kjegler, hindermarkering som er deformert og/eller har riper igjennom folie er som hovedregel ikke gjenbrukbare og faktureres med 70 % av ny verdi dersom leieforholdet har vart i 14 dager eller mer. For leieforhold kortere enn 14 dager faktureres 100%. Når materiellet er levert med mellomleggs plank og dette ikke returneres ved innlevering, vil dette bli fakturert etter innkjøpskostnad/tilbud tillagt 15%. Støt pute/ende terminaler skal være frakoblet elementer og overgang fra støtpute til element skal medfølge. Trafikklys skal leveres rengjort, i samme stand, og med samme utstyr som det ble levert med. Transportdeksler skal være påsatt, batteri og leder skal være identiske med det som er levert leietaker. Trafikklys skal alltid transporters stående i sammenslått stilling.

 

 8.Det forutsettes at betingelsene er lest og forstått før bestilling.

 

Generelle kursbetingelser

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 

Forbehold

Vi tar forbehold om endringer i dato/tid som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks. sykdom, Manglende antall deltakere når påmeldingsfristen er utløpt, medfører avlysing av kurset.

 

Tillegg

Tillegget dekker den enkelte deltagers andel av reise- og oppholdskostnader for kursholder, leie av kurslokale, lunsj, kaffe/te, mm. Tillegget vil bli justert avhengig av deltagerantallet.

 

Kursmateriell:

Arbeidsvarsling (alle kurs)

Håndbok N301 i digital utgave benyttes, det anbefales sterk å medbringe nettbrett eller pc på alle kurs da håndboken lastes ned fra www.vegvesen.no

 

Manuel trafikkdirigering (tillegg)

Her er det en teori-del på 3 timer. – Deretter er det praktiske øvelser. Hver elev skal ha minst 20 minutter med øvelse. Innholdet er bl.a stopp og start av trafikk og øvelse på en trafikkert vei. Deltakerne skal oppholde seg på/ved veg under de praktiske øvelsene og må dermed ha godkjent synbarhetstøy i verneklasse 3 og refleksklasse 2 i.h.t EN ISO 20471 (tidligere NS/EN 471). Ved manuell dirigering er det krav at den som utfører dirigering skal ha synlighetsbukse. Tøyet må være varmt nok til å være ute i inntil 4 timer.

 

Skriftlig prøve

Det skal ved de fleste kursene avholdes en skriftlig prøve.

 

Språk

Kurs foregår på norsk, dersom annet ikke annet er angitt, og alt materiell som brukes og prøver/tester er på norsk. Kursdeltagerne må forstå norsk skriftlig og muntlig og kunne besvare prøver/tester på norsk uten hjelp.

 

Kompetansebevis (K1, K2 og K3)

Leveres av Statens Vegvesen og er i kredittkort-format og viser at du har en kompetanse som er gyldig i 5 – fem – år. Utstedelse av kompetansebevis gjøres normalt ca 14 dager etter gjennomført og bestått kurs, men det kan ta 3-6 uker. Faktura som inkluderer kostnaden for kortet, må være betalt før utstedelse dersom annet ikke er avtalt.

 

Avmelding

Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 500.- Ved avmelding senere enn 7 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma på samme kurs.

 

Avmelding av kurs er ikke gjeldende før Norsk trafikksikring har bekreftet avmeldingen.

 

Manglende oppmøte

Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

 

Nytt kurs

Ved avmelding etter 7 virkedager før kursstart eller ved manglende oppmøte (se over), kan man melde seg på nytt kurs uten å bli belastet ny kurspris. Kurset må gjennomføres i løpet av de 3 neste mulighetene for det gjeldende kurset.

Kostnader og fakturering

Kursprisen og alle andre kostnader (tillegg, kursmateriell, kompetansebevis, etc) faktureres samlet etter at kurset er gjennomført.

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* og e-post er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65,-

 

Priser kursmateriell:

Arbeidsvarsling, digital utgave av N301 benyttes. Det anbefales sterkt at nettbrett eller pc medbringes.

Varme arbeider, håndbok faktureres med kr 250,-

For andre kurs gjelder egne betingelser.

Kompetansebevis: I kredittkort-format koster kr 250,-

 

Håndtering av data: Se våre Betingelser og Personvern-GDPR

 

*EHF står for «Elektronisk handelsformat» og er et standard for e-faktura og e-kreditnota. Elektronisk faktura, kreditnota og purring utføres ved å sende en datafil i standard format til mottaker. Dette er kun mulig hvis man har denne tjenesten.

Ta kontakt hvis du har spørsmål!