Handlekurv ×
Oslo: +47 22 65 56 00Glynitveien 21, 1400 Ski 24-timers service
826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger

826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger

Skilt 826 skal brukes som underskilt til skilt 202 “Vikeplikt” når dette
er satt opp for å pålegge trafikk på bilveg vikeplikt for sykkelveg eller
gang- og sykkelveg hvor det er tillatt å sykle i begge kjøreretninger.
Skiltet skal også brukes på eventuell forvarsling av slik vikepliktregulering, og skal da stå over skilt 802 “Avstand”.
Skilt 826 skal ikke anvendes for annet formål enn det som er nevnt
ovenfor. Dersom det i andre tilfeller er nødvendig å varsle om kryssende sykkeltrafikk, anvendes fareskilt 144 “Syklende”.
Nærmere veiledning om bruk av underskilt 826 er gitt i Håndbok
V122 Sykkelhåndboka.

Bruk skjemaet for å få rask hjelp